Iingcamango Zohambo

Iindawo eziphambili zokuloba ukuloba eMelika

Olunye lolona hlobo lokuloba lubhabha eMelika lunokufumaneka kwimilambo ethuleyo, emanzini aluhlaza okwesibhakabhaka, nasemilanjeni egqumayo emazantsi eentaba eziphakamileyo.

Iindawo ezingama-50 ezigqibeleleyo zokuhamba ngo-2020

Ubusika, intwasahlobo, ihlobo, okanye ukuwa-ezi zezona ndawo zintle zokuhamba ngonyaka ka-2020. Uluhlu lwethu lweendawo zeholide ezibalaseleyo lubandakanya iindawo zokuhamba ezinje ngeCosta Rica neRome, kunye nabantu abaza kufika eTbilisi, eGeorgia naseQuito, e-Ecuador. Cinga ngoluhlu lwamabhakethi akho apho uza kuhamba khona kulo nyaka.